SPL alaosaston säännöt

SPL-Seinäjoki ry:n SÄÄNNÖT

 

 

1. Yhdistyksen nimi on SPL- Seinäjoki ry. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Se on

Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsen, sitä kutsutaan alaosastoksi.

Saksanpaimenkoiraliitto ry:tä kutsutaan näissä säännöissä Liitoksi.

 

2. Alaosaston tarkoituksena on edistää Liiton sääntöjen 3§ asettamia tavoitteita, joita

ovat:

- edistää rotumääritelmän mukaisen saksanpaimenkoiran jalostusta ja kasvatusta

- tehdä rodun olemusta tunnetuksi sille ominaisten arvokkaiden ominaisuuksien

turvaamiseksi

- toimia saksanpaimenkoiraharrastajien yhdyssiteenä koko maassa

sopusoinnussa muiden kenneljärjestöjen kanssa järjestämällä koulutustilaisuuksia,

palveluskoirakokeita ja -kilpailuja, näyttelyitä sekä rotutietoutta ja kasvatustyötä

edistäviä tiedotus- yms. tilaisuuksia.

 

3. Alaosasto liittyy kotipaikkansa kennelpiirin, Suomen Kennelliitto - Finska

Kennelklubben ry:n ja voi alaosaston kokouksen päätöksellä liittyä muiden järjestöjen

jäseneksi.

 

4. Alaosaston jäsenet, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, ovat varsinaisia, perhe-,

ainais- ja kunniajäseniä.

Alaosaston varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäseninä

olevat luonnolliset henkilöt. Uudet varsinaiset jäsenet hyväksyy alaosaston

johtokunta. Varsinainen jäsen voi kuulua vain yhteen alaosastoon kerrallaan

varsinaisena jäsenenä. Alaosaston varsinainen jäsen ei voi olla henkilö, joka ei ole

Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsenenä oleva luonnollinen henkilö.

Alaosaston perhejäseniksi voivat liittyä Saksanpaimenkoiraliitto ry:n ja alaosastoon

kuuluvan varsinaisien jäsenen perheen jäsen, joka on luonnollinen henkilö. Uuden

perhejäsenen hyväksyy alaosaston johtokunta. Perhejäsen voi kuulua vain yhteen

alaosastoon kerrallaan perhejäsenenä. Alaosaston perhejäsen ei voi olla henkilö, joka

ei ole Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsenenä oleva luonnollinen henkilö.

Alaosaston kunniajäseniksi johtokunta voi kutsua luonnollisen henkilön, joka on

alaosaston varsinainen, perhe- tai ainaisjäsen ja on erityisen ansioituneesti hoitanut

alaosaston asioita ja tehtäviä.

Kannatusjäseneksi, ilman äänivaltaa, johtokunta voi hyväksyä luonnollisia henkilöitä

tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.

 

5. Alaosaston jäsenten on vuosittain maksettava jäsenmaksu, jonka suuruuden

päättää alaosaston syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäsen ei maksa

jäsenmaksua.

 

6. Alaosaston johdosta ja hallinnosta vastaa johtokunta, johon kuuluu vuodeksi valittu

puheenjohtaja ja kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä. Puheenjohtajan ja

johtokunnan jäsenten on oltava alaosaston jäseniä.

Puheenjohtajan ja jäsenet valitsee alaosaston syyskokous.

 

Alaosaston johtokunta valitsee keskuudestaan alaosaston varapuheenjohtajan.

Alaosaston johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan alaosastolle sihteerin

ja rahastonhoitajan.

Alaosaston johtokunta voi harkintansa mukaan perustaa avukseen tarvittavia

toimikuntia.

Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi johtokunnan jäsentä,

ensimmäisenä ja toisena vuonna arvan perusteella ja sen jälkeen kukin vuorollaan.

 

7. Alaosaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi

yhdessä.

 

8. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

ja vähintään neljä jäsentä.

 

9. Alaosaston tilikausi on kalenterivuosi.

Alaosaston varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain, kevätkokous helmikuun ja

syyskokous lokakuun aikana. Alaosaston kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä

on yksi ääni.

Alaosaston kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.

Alaosaston kevätkokouksessakäsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja

ääntenlaskijat

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- esitetään kokouksen työjärjestys hyväksyttäväksi

- esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus, varainhoitokertomus ja

tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

tilivelvollisille

- käsitellään muut esityslistalla olevat asiat

 

Alaosaston syyskokouksessakäsitellään seuraavat asiat:

- kolme ensimmäistä kohtaa kuten kevätkokouksessa

- valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös alaosaston

puheenjohtajaksi

- valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

- päätetään alaosaston jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle

- esitetään hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle

toimintavuodelle

- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

- valitaan seuraavaksi vuodeksi Liiton edustajainkokouksiin alaosaston edustajat,

joiden tulee olla varsinaisia jäseniä. Alaosaston edustajien lukumäärä Liiton

edustajainkokouksiin määräytyy alaosaston edellisen vuodenvaihteen jäsenluvun

perusteella seuraavasti:

- 1 - 100 jäsentä kaksi edustajaa

- 101 - 200 jäsentä kolme edustajaa

- 201 tai enemmän neljä edustajaa

- sekä yksi varaedustaja

- käsitellään muut esityslistassa olevat asiat

Jäsenen, joka haluaa asian alaosaston varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on

esitettävä se kirjallisesti johtokunnalle kevätkokouksen esityslistalle 31.12. ja

syyskokouksen 31.8. mennessä.

 

10. Kutsu alaosaston kokouksiin julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta

joko Liiton julkaisussa tai paikallisessa sanomalehdessä tai kiertokirjeellä kullekin

jäsenelle.

 

11. Alaosaston varsinaisen jäsenen erottamisesta päättää alaosaston johtokunta

yhdistyslain mukaisesti. Jäsenen, joka on erotettu Saksanpaimenkoiraliitto ry:stä, on

erottava myös alaosaston jäsenyydestä tai johtokunta erottaa jäsenen. Mikäli

alaosaston johtokunta katsoo aiheelliseksi jonkun alaosaston jäsenen erottamisen

Yhdistyslain 14 §:n perusteella, on siitä tehtävä perusteltu selonteko

Saksanpaimenkoiraliitto ry:n hallitukselle.

Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua 2kk määräajan jälkeen, katsotaan

eronneeksi yhdistyksestä. Johtokunta voi hyväksyä hänet uudelleen jäseneksi; tällöin

hänen on maksettava säännöissä määrätyt jäsenmaksut.

 

12. Alaosaston tulee toimittaa Liiton hallitukselle sen kulloinkin pyytämät tiedot

toiminnastaan.

 

13. Alaosaston säännöille, ennen niiden merkitsemistä Yhdistysrekisteriin, ja

alaosaston sääntömuutoksille, ennen niiden merkitsemistä Yhdistysrekisteriin, on

oltava Saksanpaimenkoiraliitto ry:n suostumus.

 

14. Alaosasto voi harjoittaa ravitsemisliiketoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.

 

15. Alaosaston purkautuessa sen omaisuus ja varat siirtyvät Saksanpaimenkoiraliitto

ry:lle.

 

16. Muutoin noudatetaan Yhdistyslain määräyksiä.